Bezpečnostní služby

Naše společnost provádí posouzení rizik, navržení, i vlastní realizaci střežení objektů.

 • vypracování bezpečnostního auditu
 • technické zabezpečení ochrany
 • fyzická ostraha majetku a osob
 • preventivní školení nájemců a uživatelů v oblasti předcházení páchání trestné činnosti
 • navržení bezpečnosti dopravy, dopravního značení a střežení parkovacích ploch
 • komplexní služby v oboru požární ochrany a vypracování plánu evakuace objektu
 • komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní filozofie společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany objektů, ve vztahu k našim klientům, je následující:

 • zajišťování komplexních služeb dle požadavků klienta v oblasti bezpečnostních služeb a fyzické ochrany objektů
 • pomoc při přípravě a realizaci záměrů klienta na úseku bezpečnosti a ochrany objektů a obchodních center
 • naši pracovníci se musí stát součástí střeženého objektu a reprezentovat smluvní organizaci s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům klienta
 • pravidelné vyhodnocování pracovníků vvservis, s.r.o. ve stanovených termínech za účasti zástupců klienta a operativní řešení všech námětů a připomínek, vedoucích ke zlepšení a zkvalitnění jejich činnosti.

Posouzení rizik a navržení objektivního a efektivního způsobu ochrany objektu

 • Vypracování bezpečnostního auditu
  • základním předpokladem zajištění bezpečnosti objektu je posouzení rizik a vypracování „Bezpečnostního auditu“ (dále jen BA), který je nedílnou součástí materiálů pro realizaci objektů a obchodních center v návaznosti na jejich provoz
  • „BA“ má za úkol odhalit problémová místa a možnosti ohrožení bezpečnosti objektu a navrhnout objektivní formy a metody střežení daného objektu. V návrhu řešení je nutné přihlédnout na požadavky klienta, technické možnosti realizace, kvalitu, ekonomiku a profesní využití daného zabezpečení
  • závěrem „BA“ je návrh optimálního střežení objektu s využitím technických prostředků, fyzického střežení, včetně stanovení režimových opatření.
 • Bezpečnostní systémy a technické prostředky ochrany
  • CCTV - kamerové systémy
  • EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
  • ACCESS - přístupové systémy do objektu
  • vyhodnocení „BA“ daného objektu určí specifikaci technických prostředků shora uvedených systémů určených k zabezpečení a jeho ochraně.
 • Fyzická ostraha majetku a osob
  • převážný způsob střežení objektů
  • činnost s velkou důležitostí
  • možnost bezprostředního monitorování narušení ostrahy objektu a případné odstranění vzniklých závad a zadržení pachatele.
 • Preventivní školení nájemců a uživatelů v oblasti předcházení páchání trestné činnosti
  • Oblast prevence a preventivních opatření v rámci ochrany svěřeného majetku je jedna ze základních zásad provozovatelů obchodní činnosti v obchodních centrech a ostatních objektech. Tato oblast je velice podceňována a s vývojem stávající trestné činnosti nabývá aktuálnosti. Naše společnost zajišťuje a provádí školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců nájemních jednotek.
 • Posouzení řešení dopravy, dopravního značení a střežení parkovacích ploch
  • posouzení dokumentace z hlediska bezpečnosti dopravy v objektu
  • navržení dopravního značení a jeho realizaci
  • navržení způsobu střežení parkovacích ploch a technických prostředků sledování.
 • Komplexní služby v oboru požární ochrany
  • organizace PO a zajištění PO v daném objektu
  • základní povinností na úseku PO, které vyplývají ze zákonných ustanovení
  • dokumentace PO - požární řád, poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požárů, evakuační plán
  • opatření ke zvýšení požární bezpečnosti.
 • Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • vstupní školení BOZP
  • kontrolní činnost na dodržování BOZP
  • evidence a registrace pracovních úrazů
  • hodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti.
VVservis, s.r.o. - netfirmy.czÚklidové služby - netfirmy.cz